Most accurate typists ranking - Top 50 (April)

Rank	Errors	KPM	Name
1	0	281	Sanjiv Kumar

2 0 256 SANJIV KUMAR
3 1 352 Brinley
4 1 314 Sanjiv Kumar
5 1 243 penny
6 1 159 Asad Ali Tanoli
7 1 143 Sebastian Fernández
8 1 98 Mailyn Rueda
9 2 325 Sanjiv Kumar
10 2 302 Sanjiv Kumar
11 2 187 Nicola Garau
12 2 176 Asad Ali Tanoli 13121
13 2 175 Sebastian Fernández
14 2 157 racer
15 2 153 Gamela Yafai
16 2 141 Sahil Punia
17 3 330 Sanjiv Kumar
18 3 314 top20?
19 3 246 Mahesh Singh Bangari
20 3 234 prakash adhikari
21 3 232 Mahesh singh bangari
22 3 185 nicola garau
23 3 119 Frederick
24 4 320 Sanjiv Kumar
25 4 302 Sanjiv Kumar
26 4 266 Gina Decola
27 4 255 JQ
28 4 224 Mahesh singh bangari
29 4 221 P Adhikari
30 4 191 Nicola Garau
31 4 188 Nicola Garau
32 4 183 Ali Tanoli
33 4 163 Nicola Garau
34 4 151 Sebastian Fernández
35 5 353 John Mark Ulanday
36 5 327 Sanjiv Kumar
37 5 308 Brinley
38 5 289 Brinley
39 5 288 Sanjiv Kumar
40 5 233 Saytama
41 5 200 Jerricka Dobson
42 5 187 nicola garau
43 5 184 Sahanaj
44 5 180 Nicola Garau
45 5 178 Nicola Garau
46 5 174 Sahil punia
47 6 406 Rats
48 6 383 Vikki
49 6 374 Martin Halfpenny
50 6 355 Yay